ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

ZIJ
ZIJN
GIL
BERT

WIJ
ZIJN
GIL
BERT

Gilbertjaar 2019 Nieuws

Aanmelden Souk – Week van de Landverhuizers

door Gilbert | feb 12, 2019

Als afsluiter van de Week van de Landverhuizers wordt er op het Stadsstrand in Veenendaal een grote Souk (Oriëntaalse markt) georganiseerd. Je kunt hier heerlijk snuffelen tussen de exotische en bijzondere producten en kennis maken met alle culturen in Veenendaal.

Huur kraam storten op bankrekening NL18RABO0321116194 t.n.v. Stichting Gilbert van Schoonbeke voor 1 mei 2019

Aanmelden Souk

Wil jij jouw producten hier ook tentoonstellen en verkopen? Vul dan onderstaand formulier in. Hierna wordt er contact met je opgenomen over alle details.
    *Afvalemmer (min 50 liter) voor je foodstand is verplicht

Algemene Voorwaarden

Onderstaande  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle  te  sluiten  overeenkomsten  en  afspraken   met  de  Stichting Gilbert van Schoonbeke vanwege het project Week van de Landverhuizers voor de SOUK op 6 juli 2019

Artikel  1.  Definities
 1.1.  Week van de Landverhuizers :  het  evenement.
1.2.  Het  terrein/de  (evenement)locatie:  het  evenemententerrein  waar  Souk  plaatsvindt  is op het Stadsstrand Veenendaal, Thoomesplein 3901 Veenendaal
1.3.  Deelnemer:  persoon,  ondernemer,  of  onderneming  die  een  standplaats  wil  afnemen   voor  verkoop  van  producten of voedsel.
1.4.  Deelnamebedrag:  de  uiteindelijke  kosten  resulterend  uit  het  een door de organisatie toegekende standplaatstype   en  aanvullende  faciliteiten  (stroom  en  andere  overeengekomen  kosten).  

Artikel  2.  Toepasselijkheid
2.1.  De  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  iedere  overeenkomst  in  het  kader  van   het  deelnemen  aan  het  evenement,  ongeacht  hoe  die  tot  stand  komt.
2.2.  Door  indiening  van  het  online  aanmeldformulier  wordt  geacht  dat  de  aanmelder  bekend   is  en  akkoord  gaat  met  de  inhoud  van  deze  algemene  voorwaarden.
2.3.  De  algemene  voorwaarden  gelden  voor  de  duur  vanaf  het  moment  van  indiening  van  de   aanmelding  tot  en  met  het  einde  van  de  afbouw  van  het  evenement.
2.4.  Op  de  evenementlocatie  kunnen  huisregels  worden  gehanteerd,  die  naast  deze   algemene  voorwaarden  gelden  en  op  de  website  van  de  organisatie   (www.eetpleinrotterdam.nl  en/of  op  de  evenementlocatie  te  vinden  zijn.  Door  indiening   van  het  online  aanmeldformulier  wordt  geacht  dat  de  aanmelder  ook  met  die  huisregels   akkoord  gaat.
2.5.  De  organisatie  kan  de  algemene  voorwaarden  en/of  huisregels  te  allen  tijde  geheel  of   gedeeltelijk  wijzigen.  Deelnemers  worden  tijdig  van  de  wijzigingen  op  de  hoogte  gebracht  en   kunnen  binnen  10  (tien)  werkdagen  schriftelijk  laten  weten  zich  niet  in  de  wijzigingen  te   kunnen  vinden.
2.6.  De  nietigheid  van  enige  bepaling  van  deze  algemene  voorwaarden  tast  de  geldigheid   van  de  overige  bepalingen  niet  aan.
2.7.  Indien  de  aanmelder  zich  niet  houdt  aan  de  algemene  voorwaarden  is  de  organisatie   gerechtigd  om  de  aanmelder  van  verdere  deelname  uit  te  sluiten.    

Artikel  3.  Aanmelding
3.1.  Om  zich  aan  te  melden  voor  het  evenement  dient  het  digitale  aanmeldformulier  te   worden  gebruikt,  dat  op  de  officiële  website  wordt  gecommuniceerd   (www.gilbertjaar2019.nl).  Aanmeldingen  die  op  andere  wijze  worden  gedaan,  zijn   uitgesloten  tenzij  de  organisatie  daar  schriftelijk  goedkeuring  voor  heeft  gegeven.
3.2.  Een  aanmelding  geeft  geen  recht  op  het  reserveren  van  een  plaats  of  deelname.
3.3.  Een  aanmelding  wordt  pas  in  behandeling  genomen  indien  het  formulier  volledig  en   geheel  juist  is  ingevuld.  De  aanmelder  ontvangt  een  e‐mail  ter  bevestiging  van ontvangst.
3.4.  De  aanmelder  kan  meerdere  standplaatsen  opgeven  per  onderneming.
3.5.  Aanmelding  is  uitsluitend  mogelijk  zolang  het  digitale  aanmeldformulier  beschikbaar  is   voor  de  eerst  aankomende  festivaleditie  en  enkel  voor  deze  editie  en  niet  voor eventuele   volgende  edities.
3.6.  De  organisatie  is  niet  aansprakelijk  indien  een  aanmelder  een  verkeerd   aanmeldingsformulier  indient.
3.7.  Een  wijziging  in  de  aanmelding  kan  per  e­‐mail  ingediend  worden  binnen  de  gegeven  aanmeldtermijn  of  in  overleg  met  en  met  goedkeuring  van  de  organisatie.  Indien  er gelegenheid  is,  zal  de  organisatie  de  wijziging  honoreren.
3.8.  De  organisatie  behoudt  zich  het  recht  voor  om  een  aanmelding  te  weigeren.  De   organisatie  heeft  het  recht  om  deze  weigering  zonder  opgaaf  van  reden  mede  te  delen.    

Artikel  4.  Selectieprocedure  &  reservering  standplaats
4.1.  De  selectie  vindt  plaats  op  basis  van  de  informatie  in  het  aanmeldformulier.  Hierbij   wordt  met  name  gekeken  naar  de  aansluiting  op  het  concept  en  de  uitstraling  van  het   festival,  de  motivatie  van  de  aanmelder,  de  kwaliteit  en  originaliteit  van  de  gerechten/het   assortiment  en  de  presentatie  hiervan.
4.2.  De  aanmelder  ontvangt  schriftelijk  bericht  of  hij/zij  is  geselecteerd  voor  aankomende   editie  middels  een  bevestigingsmail.  Eenmaal  geselecteerd  betekent  dat  de  organisatie een  (of  meerdere)  standplaats(en)  voor  u  gereserveerd  houdt, en  maakt  de  betalingsverplichting   binden.
4.3.  Een  reservering  voor  een  (of  meerdere)  standplaats(en)  vertaald  zich  pas  naar  een   definitieve  deelname  wanneer  de  factuur  van  de  standplaats(en)  is/zijn  voldaan.  Indien  u de   betaling  niet  binnen  de  verstrekte  betalingstermijn  voldoet  bent  u  dus  niet  verzekerd  van   daadwerkelijk  deelname.
4.4.  De  deelnemer  dient  alle  aanvullend  gevraagde  informatie  (zoals  stroombehoefte)   correct,  volledig  en  binnen  het  gegeven  tijdsbestek  aan  te  leveren  bij  de  organisatie.
4.5.  Het  is  tijdens  het  festival  niet  toegestaan  andere  gerechten  of  producten  te  verkopen   dan  is  aangegeven  bij  de  aanmelding  en  waarop  selectie  heeft  plaatsgevonden.  Indien  de deelnemer  wijzigingen  hierin  wenst  te  maken,  dient  dit  schriftelijk  aan  de  organisatie   kenbaar  gemaakt  te  worden.  Enkel  bij  schriftelijke  goedkeuring  van  de  organisatie  mag  de  wijziging  doorgevoerd  worden.  Indien  door  de  deelnemer  andere  gerechten  of  producten   worden  verkocht  zonder  voorkennis  van  de  organisatie,  is  de  organisatie  gerechtigd  de verkoop  hiervan  te  verbieden.
4.6.  Het  is  tijdens  het  festival  niet  toegestaan  om  af  te  wijken  van  de  in  de  aanmelding   gepresenteerde  inrichting  en  aankleding.  Indien  de  deelnemer  wijzigingen  hierin  wenst  te maken,  dient  dit  voor  aanvang  van  het  festival  schriftelijk  aan  de  organisatie  kenbaar   gemaakt  te  worden.  Enkel  bij  schriftelijke  goedkeuring  van  de  organisatie  mag  de  wijziging doorgevoerd  worden.  Indien  door  de  deelnemer  zonder  voorkennis  van  de  organisatie   aanpassingen  worden  doorgevoerd,  kan  de  organisatie  dit  weigeren  en  verwijderen.
4.7.  De  organisatie  verzorgt  tijdens  het  festival  vanuit  bars  de  verkoop  van  (non)alcoholische   dranken  aan  het  publiek.  De  verkoop  hiervan  door  de  deelnemer  is  niet  toegestaan,  tenzij   dit  drank  betreft  waarin  de  betreffende  deelnemer  is  gespecialiseerd  en  deelnemer  (deels)   om  die  reden  geselecteerd  is  voor  deelname  door  de  organisatie.
4.8.  De  deelnemer  kan  specifieke  wensen  aangegeven.  De  organisatie  doet  haar  uiterste   best  om  hier  rekening  mee  te  houden,  maar  kan  niet  garanderen  dat  de  betreffende  wens wordt  ingewilligd.
4.9.  Indien  twee  geselecteerde  deelnemers  een  kraam  willen  delen,  dan  dient  hier  een   nieuwe  aanmelding  voor  ingediend  te  worden,  die  opnieuw  overwogen  wordt  voor  selectie.   Het  delen  gebeurt  op  eigen  verantwoordelijkheid,  evenals  het  verdelen  van  de  kosten.
4.10.  Bij  het  reserveren  van  een  extra  standplaats  wordt  het  volledige  deelnamebedrag   gerekend  (kraamhuur  en  eventueel  elektriciteit  en  extra  inhuur  materialen).  Een  extra   standplaats  reserveren  is  alleen  mogelijk  indien  deze  nog  beschikbaar  zijn.
4.11.  Indien  de  aanmelding  een  standplaats  betreft  zonder  marktkraam  (zoals  bij  deelname   met  een  eigen  foodtruck),  dan  gelden  eventueel  andere  prijzen  voor  deelname.
4.12.  Er  wordt  niet  gecorrespondeerd  over  de  selectie  en  de  procedure  hiervan.  Klachten   indienen  of  in  beroep  gaan  over  de  uitslag  is  niet  mogelijk;  informatie  over  andere   aanmeldingen  wordt  niet  verstrekt.